Solicitare informații

I. SOLICITARE INFORMATII. LEGISLATIE

ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Legislație

ART. 1 din Legea nr. 544/2001 prevede:

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

HG Nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

ART. 6 din Legea nr. 544/2001 prevede:

(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public. 
(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal. 
(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: 
     a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea; 
     b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public; 
     c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Solicitările persoanelor fizice și juridice, altele decât cele de presă, pot fi depuse direct la sediul AJPIS Galati sau pot fi transmise prin poştă, fax, sau e-mail (ajpis.galati@mmanpis.ro).

 

II. FORMULAR SOLICITARE INFORMATII IN BAZA LEGII NR.544/2001

Formulare tip

 1) Solicitare în baza Legii 544/2001:
 2) Formular reclamație refuz:
 3) Formular reclamaţie neprimire informaţii în termenul legal:

FORMULAR ONLINE SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

   

  III. NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI RESPONSABILE PENTRU LEGEA NR.544/2001

  Persoanele responsabile pentru rezolvarea petițiilor și furnizarea de informații de interes public:

  Persoanele responsabile pentru rezolvarea petițiilor și furnizarea de informații de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Agenţiei Judetene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galati sunt:

  • Sandu Mariana – inspector social, compartiment Inspectie Sociala
  • Popa Eliza – sef serviciu Beneficii de asistenţă socială, Programe de servicii sociale, Incluziune socială, Egalitate de şanse

  Persoana responsabilă pentru accesul la informații de interes public:

  Manaila Liliana Mariana

  Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Agenţiei Judetene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galati este doamna Manaila Liliana Mariana – Consilier juridic, Compartiment Formare Profesionala

  Telefon: 0236411405

  E-mail: ajpis.galati@mmanpis.ro

  Program de funcționare: Luni-Joi: 8:00 – 16:30, Vineri: 8:00 – 14:00

   

  IV. LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC SI LISTELE CU DOCUMENTE PRODUSE / GESTIONATE DE INSTITUTIE

  Lista informaţiilor de interes public

  • Actele normative care reglementeză organizarea și funcționarea Agenției Judetene pentru Plăți și Inspecție Socială Galați (AJPIS Galați);
  • Structura organizatorică a AJPIS Galați;
  • Programul de funcționare;
  • Programul de audiențe al AJPIS Galați;
  • Conducerea AJPIS Galați;
  • Date de contact AJPIS Galați;
  • Buget din toate sursele de venituri;
  • Bilanțuri contabile;
  • Plăți efectuate de AJPIS Galați;
  • Veniturile salariale ale personalului AJPIS Galați;
  • Achiziții publice;
  • Declarațiile de avere și interese ale personalului AJPIS Galați;
  • Materiale informative elaborate de AJPIS Galați;
  • Actele normative din domeniul de activitate al AJPIS Galați;
  • Raportul anual de activitate.

   

  Sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare):

  1. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  2. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  3. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
  4. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
  5. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
  6. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăruia dintre părţile implicate în proces;
  7. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a clienţilor.

  V. RAPOARTE DE APLICARE A LEGII NR.544/2001

  Raport Legea 544 din 2001 aferent anului 2022

  Raport legea 544 din 2001 aferent anului 2021

  Raport anual 2019 – Legea 544 din 2001

  Raport anual 2018 – Legea 544 din 2001

  Raport Legea 544/2001